,

Nun Okulları’nın eğitim sistemi nasıl?

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde aynı yıl NUN İlkokulu açıldı. Ortaokul ve lise olarak eğitim veren NUN Kız ve Erkek Okulları ise 2016 yılında hizmete girdi. Ahlakî ve vicdanî sorumluluklarının farkında, entelektüel ve estetik zevk sahibi gençlerin sayısını artırmayı hedefleyen NUN okulları internet sitesinde kendini şöyle anlatıyor:

NUN OKULLARI’NIN KURULUŞ FELSEFESİ

Yûnus’tan, âşıklardan ve âlimlerden öğrendik ki ilim dedikleri kendini bilmekmiş ancak. Biz de onlardan aldığımız ilhamla, gençlerimizin kendilerini tanıyacakları ve şahsiyet kazanacakları bir eğitim ortamı hazırladık. Kendi değerlerine bağlı, kültürlerarası anlayış ve saygı sahibi, tüm dünyaya iyilik ve güzellik dağıtacak, cesur ve lider ruhlu gençler hayâl ettik.

Bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak bu gençleri yetiştirirken eğitim planlamamızı her birinin ilgi ve yeteneklerine göre kişiselleştirdik. Öğrenmeyi öğrenmelerini, merak duygularını daima canlı tutmalarını, birbirleriyle iş birliği içinde ilerlemelerini önemsedik.

Ahlakî ve vicdanî sorumluluklarının farkında, entelektüel ve estetik zevk sahibi gençlerimizin sayısını artırmak ve ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için 2014 yılında NUN Eğitim ve Kültür Vakfını kurduk. Ardından vakfımız bünyesinde NUN İlkokulunu (2014), ortaokul ve lise olarak eğitim veren NUN Kız ve Erkek Okullarımızı (2016) hizmete açtık.

NUN Amaç Bildirgesi
Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, değer merkezli ve entelektüel, estetik bakış açısına sahip kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmektir.

İyi insan yetiştiriyoruz.
İyiliği hem insani bir değer olarak önceliyor, hem de yaptığımız tüm işleri en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz.

Değerleri yaşatıyoruz.
Değerleri öğretmekle yetinmiyor; günlük hayatın içinde uygulamaya teşvik ederek, değerlerle yaşamayı bir hayat tarzına dönüştürüyoruz.

Düşünmeyi sadeleştiriyoruz.
Bilgiyi en sade haliyle öğretiyor, ezbercilikten uzak duruyoruz.

Öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz.
Öğrenmeyi, çocuklarımızın doğal yeteneklerine uygun şekilde deneyimlemelerine imkân sağlayarak kolaylaştırıyoruz.

Mutluluğu paylaşıyoruz.
Mutluluğun bize verilmiş bir nimet olduğunu biliyor ve onu paylaşarak çoğaltıyoruz.

Keşfe çağırıyoruz.
Öğrencilerimizle, kâinatı ve onun Yaratıcı’sını akleden bir kalp ile keşfe çıkıyoruz.

Estetiği fark ettiriyoruz.
Yaratılışta varolan estetiğe dikkat çekip, ondan ilham alarak öğrencilerimizde estetik farkındalık uyandırıyoruz.

Tabiatı sevdiriyoruz.
Tabiatı Yaratıcı’nın en büyük eseri olarak görüyor, öğrencilerimizi tabiata yakınlaştırıyoruz.

Hayata dokunuyoruz.
Akademik başarıları ve günlük yaşam becerilerini bütünleştirip buna uygun biçimde bir eğitim planı oluşturuyoruz.

NUN YAKLAŞIMI

NUN Okullarının, her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası, NUN şahsiyeti oluşturma gayretidir. NUN şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır, bilmediğinin gücünü iddia etmez. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığı da davranışlarına yansır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendisini yönetme becerisi kazanır.

Düşünce
Düşünceyi yönetme; kişinin dış dünyayı algılama ve öğrenme becerilerine dair donanımlarını aktif kullanmasıdır. Algılama, bilgi ve belgeye ulaşma, onları analiz etme ve kendine gerekli olanları seçip kullanılacak hale getirme sürecini en hızlı ve verimli şekilde yapabilme kabiliyetidir.

Duygu
Duyguları yönetme; kişinin kendi duygusal zekâsının farkında olmasıdır. Duyguları ile iyi geçinme, onları doğruya yönlendirme ve gerektiğinde kontrol edebilme becerisidir.

İrade
İradeyi yönetme; seçenekleri okuyabilme, özgürce tercih yapabilme, bu tercihlerin ve sonuçlarının sorumluluğunu alabilme kabiliyetidir.

Eylem
Eylemleri yönetme; kişinin hayatındaki rutin eylemlerine, planladıklarına ve öngörülerine gerekçeler oluşturduğu alandır. Yapma gücünü ortaya koyma, yaptığı eylemi bilerek ve isteyerek yapma, yaptıktan sonra da onları değerlendirme ve geliştirme kabiliyetidir.

NUN Okulları, öğrencilerinin bilişsel ve duygusal gelişimlerini günbegün gözlemleyen öğretmenler, PDR uzmanları ve veliler ile iş birliği içinde hareket etmeyi oldukça önemsiyor. Çünkü öğrencinin bu uzun soluklu şahsiyet geliştirme sürecinin böylelikle çok daha sağlıklı olacağına ve kolaylaşacağına inanıyor.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için kurgulanan Uluslararası Bakalorya eğitim programları; kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, vicdanı dışlamayan, hak, adalet ve vicdan eksenini koruyan, duyarlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlar.

IB, uzun soluklu bir “iyi” olma gayreti ve kararlılığını hedefler. Okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güvenen, ahlaki kararlar veren, farklı kültürlere mensup bireylerin haklarını anlayan, dünya gündemini bilen, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, kültürel değerlere bağlı, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. IB eğitimi:

• Geleceği şekillendirecek olan öğrenenlere odaklanır. Öğrenci merkezli IB programları, sağlıklı ilişkiler, ahlaki sorumluluk ve kişisel gelişimde sınırları zorlamayı öne çıkarır.
• Yetişecek yeni neslin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşım ve becerileri geliştirmesi noktasında eğitim ve öğrenime etkili yaklaşımlar geliştirir.
• Bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçlayan IB Programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünyayı ilgilendiren fikirlerin ve sorunların öğrenciler tarafından irdelenmesini sağlar.
• IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

Bu sebeple, henüz kampüslerimiz açılmadan gerekli fizibilite çalışmalarını ve başvurumuzu tamamlayarak 2016 yılında IB MYP (Orta Yıllar Programı) aday okulu olarak kabul aldık. Tüm müfredat içeriğimizi öğretmenlerimizin ortak çalışması ile disiplinlerarası bir anlayışla, sorgulama temelli oluşturduk. Kimliklerinin oluştuğu kritik yılları kapsayan bu dönemde, sadece öğrendiklerini hayata aktarmalarını değil, aynı zamanda ahlaki ve davranış yönüyle de gelişmelerini sağlayarak öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmeyi hedefledik.

2018 yılında IB MYP programını tamamlayacak öğrencilerimiz için IB DP (Diploma Programı) başvurumuzu gerçekleştirerek IB Continuum olma yolunda çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz ilkokulumuzdan başlayarak aynı felsefe ve yaklaşımla eğitimlerini tamamlayıp bir geleneği yükseltecek nesiller olarak değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatacaklar. 2014 yılında PYP (İlk Yıllar Programı) ilgilenen okulu olarak başlayan IB PYP süreçleri, 2015 yılında aday okul olmamızla devam etti. 2016 – 2017 eğitim öğretim dönemine başlarken, otorizasyon için çalışmalarımızı tamamlayarak 8 Mart 2017 tarihinde IB Dünya Okulu olmaya hak kazandık.

Okullarımızda öğrencilerimizin sorgulama yoluyla, disiplinlerüstü bir anlayışla ve kavramsal öğrenmeyle yaşadığı deneyimler, kazandığı beceri ve tutumlar, yaşadıkları toplumun ve dünyanın sorunlarına aradıkları çözümler ve ihtiyaçlarına yaklaşımları, kurmuş olduğumuz bu sistemin diğer yıllarda da devam etmesi gerekliliğini bizlere hissettirdi. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edildiği üzere, IB öğrencileri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insanî yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

NUN Okulları, öğrencilerinin bir dünya vatandaşı olarak ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurup ana dildeki deneyimlerini tamamlayan ve bunu farklı dillerde geliştiren, bilgilerini, düşüncelerini birden fazla dilde farklı kaynakları ve iletişim yollarını kullanarak kendini ifade edebilen bireyler olmalarını hedeflemektedir. Dil öğrenmenin bir sosyal eylemler bütünü olduğuna inanan kurumumuz, “yaşayarak öğrenme modeli” ile farklı dilleri öğrenmeye meraklı ve ilgili öğrenciler yetiştirmek istemektedir. Tüm öğretmenleri dil öğretmeni olarak kabul edip Türk Milli Eğitim Müfredatını PYP, MYP ve DP çerçevesinde uygulamaktadır. Belirtilen esaslar öğretmenler tarafından hazırlanmış, veli ve öğrencilerin farklı görüşleri de politikamıza dâhil edilmiştir. Bu politika belgesi her yıl okul toplumu tarafından gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

ÖĞRENİM DİLİ
• Okulumuzda öğretim dili Türkçedir. Ulusal müfredat çerçevesiyle oluşturulan İngilizce hariç her derse ait sorgulama ünitesinde dil, öğrencilerin anlam oluşturması ve disiplinlerüstü bağlantıların geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

• Dil; duygu, düşünce ve tecrübelerin ifade edilmesi ve dünya ile ilgili anlam oluşturulmasında etkili bir araçtır.

• Dil becerileri, öğrencilerin farklı alanlardaki gelişimini destekler. Sınıflarımızda öğrencilerin kendi oluşturdukları okuma köşeleri mevcuttur. Bu köşelerdeki kitaplıklar sorgulamayı destekleyen ve içerikleri yaş gruplarına uygun kitaplardan oluşur.

• Sorgulama sürecinde araştırma yaparken kütüphanemizde bulunan farklı dillerdeki hem görsel hem dijital kaynaklar öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmalar sırasında PYP, MYP ve DP temalarına göre sınıflandırılan kaynaklar öğrencilerimizin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

• Okulumuzda medya okuryazarlığı iki noktada ele alınır. Önceliğimiz öğrencilerin medyadaki içeriğe erişebilmelerini sağlamak ve teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmektir. İkinci olarak sunulan içeriği anlama ile beraber yorumlama ve değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktır. Okul kütüphanemizin medya bölümünde öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeleri, analiz ve sentez yapmaları, ulaştıkları bilgilerde akademik dürüstlüğe önem vermeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca okulumuzun kayıt stüdyosunda kütüphanede bulunan kitapların okul toplumu tarafından sesli kayıtları yapılmaktadır. Bu sesli kitaplarla öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Okulumuzda bulunan ortak kullanımlı tablet bilgisayarlarla eğitimin niteliğini arttırmak, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek ve eğitimde teknolojiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

YABANCI DİLLER
• Öğrenim diline ek olarak İngilizce anasınıfından itibaren öğretilmektedir. Her öğretmenin dil öğretimine katkı sağladığı inancıyla, amacımız; yabancı dil alt yapısını oluşturarak öğrenenlerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.

• Öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla Raz Kids ve Big Universe gibi online portallar kullanılmaktadır.

• Tüm öğrencilerimizin Britannica Ansiklopedisine online erişim şifreleri bulunmaktadır.

• Öğrenci ürünlerinin sergilediği her alanda okul toplumunun farklı dil aşinalığı sağlamak, farklı dillerde konuşan kişilere açıklama sunabilmek amacıyla üç dilde pano etiketleri kullanılmaktadır.

• Öğrencilerin İngilizceyi bir öğrenme aracı olarak görmelerini sağlamak amacıyla bazı branş derslerinde ve gezilerde çift dilli (Türkçe-İngilizce) eğitim verilmektedir. Dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmek için bilim uygulamaları ve görsel sanatlar derslerinde Türkçe-İngilizce birleştirilerek aktif ve pratik uygulama yapılmaktadır.

DİL EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
• Dil eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini doğru tespit edip bu doğrultuda eğitim planlaması yapmaktır. Bu amaçla her öğrenciye dönemin başında “Hazırbulunuşluk Sınavları” yapılır. İngilizce ve Arapça dersleri için seviye tespit sınavları uygulanarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir ve ayrıca öğrencilere yıl içinde yapılacak farklılaştırma çalışmalarının da planlanması sağlanır.

• Süreç içinde de çeşitli ölçme araçları kullanılarak (gözlem formu, rubrik ve kontrol listesi) öğrenenlerin gelişim süreçleri izlenir ve yol haritası çizilir. Öğrencilerin gelişim süreci her çeyrek dönemde hazırlanan, gelişim raporları aracılığıyla velilerimiz ile paylaşılır.

• Dil derslerimizde, öğrencilerimizin dil becerilerindeki gelişimi sürekli takip edebilmek ve duruma uygun destek verebilmek için süreç değerlendirme ve altı adet sonuç değerlendirme sınavı uygulanmaktadır. Bütün bu sınavlar öğrencilerimizin bütün becerilerinin gelişimini test etmek üzere tasarlanmıştır.

• Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, uygun zaman dilimlerinde performanslarla sergilerler. Bu sunumlar öncesinde ve sonrasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme olanağına sahip olurlar. Bu sunumlar ile velilerimiz sürecin gelişimini izleme ve değerlendirme fırsatını da yakalamış olurlar.

DİL EĞİTİMİNDE FARKLILAŞTIRMA
• Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim programında gerekli düzenlemeler yapılır.

• Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ek çalışmaya gereksinim duyan öğrenciler için sınıf içinde eğitim içeriği ve ölçme değerlendirme araçlarında gerekli farklılaştırma teknikleri uygulanır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, NUN Okullarında ayrı bir ders olarak değil, diğer tüm ders planlarına entegre edilerek öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

IB eğitim sisteminde bir karakter eğitimi niteliği taşıyan “araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen” kavramlarından oluşan “Öğrenen Profilleri”, değerler eğitimindeki yaklaşımımızı pratiğe geçirmemizde bize kolaylık sağlamaktadır. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar, Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

NUN Okulları olarak değerler eğitiminde sistematize ettiğimiz yaklaşımımızla hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir gencin dinî ve millî değerleriyle barışık, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.

NUN OKULLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon :
0216 686 1 686

E-Mail :
info@ozelnunilkokulu.com

Burhaniye Mahallesi Hacı Reşit Paşa Sk. No:18 Üsküdar / İSTANBUL