Kavram Koleji’nin ilkokul eğitim sistemi

Kavram Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, kendine güvenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, her bireyin farklılıkları göz önüne alınarak planlamalar yapılmaktadır.

Kavram Koleji’nin akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son aşamada amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır.

Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır.

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YETENEKLERİNE UYGUN EĞİTİM!

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ (BOÖM) NEDİR?

Öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek eğitimlerini tamamlıyoruz. Çünkü her bireyin kedisine ait bir öğrenme şekli vardır. İlkokuldan itibaren öğrencinin öğrenme modelini ona fark ettirmek, öğrencinin hayatı boyunca bilgileri daha sistemli ve hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Bu sistemli ve hızlı öğrenme bireyin başarıya ulaşmasını daha çabuk sağlayacaktır.

Öğrenmeye kısaca “yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izli değişim” diyebiliriz. Öğrenmenin birçok farklı yol ve yöntemleri vardır. Her birey bir konuyu öğrenmeye çalışırken farklı yol ve yöntemler kullanabilir. Kişinin öğrenme stilini bilmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi eğitimin daha nitelikli olmasını sağlayacaktır.

Tıbbi alandaki tüm araştırmalara bakıldığında nörolojik açıdan insan beyninin farklı öğrenme modellerine sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden her bireyin öğrenme modeli, öğrendiklerini kullanma ve hatırlama sistemleri farklıdır.

Bilimsel araştırmalar sonucunda 3 tür öğrenme stili olduğu görülmektedir; görsel, işitsel ve dokunsal. Gelişim çağından itibaren yaşamları boyunca bireyler, öğrenme süreçlerinde tüm öğrenme stillerinden yararlanırlar; ancak bir tanesini daha çok kullanır. Daha çok kullandığı öğrenme stilinin özelliklerini bilen birey, bilgileri öğrenme sürecinde bu özelliklere uygun öğrenme stratejileri geliştirerek başarıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

ÖĞRENME STİLİNİ BİLEN ÖĞRENCİ

Öğrenmeye daha çok meraklı olur.

Öğrenme yeteneğini keşfedilmiş olur.

Sorgulama ve keşfetme gücü artmış olur.

Kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlar.

Nasıl ve ne zaman çalışacağını bilir.

Zamanını verimli kullanma yeteneğine sahiptir.

Hangi ortamda nasıl ders çalışacağını bilir.

ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİ BİLEN ÖĞRETMEN

Öğrencisini tanır.

Öğrencisinin öğrenme yeteneğini bilir.

Merak etmesini ve keşfetmesini sağlamak için hangi yöntemleri kullanacağını bilir.

Öğrencisinin kendisini ve çevresini nasıl analiz etmesi ile ilgili yol gösterme yöntemini bilir.

Nasıl ve nerede ders çalışması ile ilgili bilgiler verir.

Zamanını etkin kullanması ile ilgili stratejiler belirler.

Hangi ortamda verimli ders çalışacağı ile ilgili bilgiler verir.

ÇOCUKLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİ BİLEN VELİLER

Çocuğunu tanır.

Çocuğunun öğrenme yeteneğini bilir.

Merak etmesi ve keşfetmesini sağlamak için nasıl yaklaşımda bulunacağını bilir.

Çocuğun kendisini ve çevresini analiz etmesi için yol gösterme yöntemini bilir.

Nasıl ve nerede verimli ders çalışacağını bilir.

Zamanını etkin kullanması ile destek olur.

Hangi ortamda verimli ders çalışacağını bilir.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK MODELİ

1.2. 3.  ve 4. sınıflarımızda uyguladığımız danışman öğretmenlik sisteminin amacı;Öğrencinin akademik başarısının yanında sosyal ve bireysel gelişimlerini öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemeyi öğretmektir.Kişisel ders çalışma planlama ve değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunarak danışmanlık hizmetini sürekli vererek motivasyonlarını arttırmak.

Test tekniklerini geliştirerek sınavlarındaki başarının artmasını sağlamak.Aileler ile sürekli iletişimde olarak okul aile ilişkisini canlı tutmak ayrıca ailenin sürekli okuldan haber almasını sağlamak.Bu amaçlar doğrultusunda danışman öğretmenlerimiz öğrencileriyle bireysel ve gerekli koşullarda toplu görüşmeler yapar.Bu görüşmelerde danışman öğretmenler öğrencilerin okul ve ders durumlarını, deneme sınavları başarılarını değerlendirir. Öğrenciler ile hedef puanlar belirler ve bu puanlara ulaşıp, ulaşamama sebeplerini değerlendirirler.

Aynı zamanda öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yaşadıkları tüm sıkıntıları dinler ve gerekli koşullarda diğer birimlere yönlendirerek destek alınması sağlanır.Danışman öğretmen rehber öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olarak neler yapacakları ile ilgili planlamalar yapar.

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Kavram Koleji’nde gerçekleştirilen rehberlik uygulamalarıyla öğrencilerin kendisini keşfetmeyi bilen, sorgulayıcı, bilimsel veriler ışığında gelişen bireylerin, sosyal ve bireysel gelişimleriyle birlikte yaşama hazır olmalarını sağlamaktır.21.yüzyıl yaşam becerilerini kazanan donanımlı bireyler olma yolunda adım atmalarını sağlamaktır.

Donanımlı uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman kadromuzla hazırlanan rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve ailelerine yöneliktir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal, bireysel, zihinsel ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimizin üzerinde durduğu önemli noktalar aşağıdadır.

Psiko-Sosyal Gelişim

Akademik Gelişim

Kariyer Planlaması

Yaşam Becerileri Gelişimi