,

Mektebim Okulları’nın eğitim sistemi

Türkiye çapında 204 okul 61 kampüsle eğitim hizmeti veren Mektebim Okulları, eğitimde kalite anlayışını ülkenin her köşesine ulaştırma konusunda iddialı.

Türkiye çapında 204 okul 61 kampüsle eğitim hizmeti veren Mektebim Okulları, eğitimde kalite anlayışını ülkenin her köşesine ulaştırma konusunda iddialı… Peki Mektebim Okulları’nda nasıl bir eğitim sistemi uygulanıyor. İşte özet bilgilendirme:

1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAKLAŞIMI: “DÜNYA BENİM OYUN ALANIM”

Mektebim, çocukların öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımlarını destekler. Yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bir eğitim yaklaşımıyla her çocuğun bireysel farklılıkları olduğu bilincinden hareket eder ve yaratıcı düşünceyi daima cesarenlendirir. Mektebim’in okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış oyunla öğrenme önemli bir yer tutar. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve yeni durumlara adaptasyon sağlayabilme becerilerinin de gözlemlenebilmesine olanak veren yapılandırılmış oyun yöntemi, çocuğun öne çıkan özelliklerinin tanımlanabilmesini sağlar.

2. İLKOKUL EĞİTİM YAKLAŞIMI: “DÜNYA BENİM KEŞİF ALANIM”

Çocuğun keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklenmesi gerekir. Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eder, öğretmenin zihinde kalıcı olmasını sağlar. Mektebim’de, çocuklardaki doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaya yönlendirilir.

3. ORTAOKUL EĞİTİM YAKLAŞIMI: “DÜNYA BENİM PROJE ALANIM”

Ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimseyen öğrenciler, dünya vatandaşı olma yolunda çıktıkları bu yolda, hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık ederecek dersler alır. Öğrencilerin, 21. yüzyılın gerekleri olan “bilgiyi arama, değişik türdeki yazılı kaynakları okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme” gibi nitelikleri kazanarak, kendilerini gerçekleştirmeleri hedeflenir.

4. LİSE EĞİTİM YAKLAŞIMI: “DÜNYA BENİM YAŞAM ALANIM”

Eleştirel düşünce, iletişim becerileri, iş birliği kurabilme ve sürdürebilme becerisi, yaratıcılık, geleceğin çoklu nitelikler gerektiren insan gücünde bulunması beklenen başlıcak yetkinlikler olarak kabul edilir. Küresel farkındalığa sahip, ekonomi okuryazarı, girişimcilik becerileri, sağlık, toplum ve çevre duyarlılığı olan, iyi eğitim almış bireyler, geleceğe yön vereceklerdir. Bu anlayıştan hareket eden Mektebim’in lise eğitiminde dünyanın her bölgesinde başarı sağlayabilecek, üretken ve iyi yetişmiş bireylerin topluma kazandırılması esas alınır.

MEKTEBİM OKULLARI’NDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Mektebim’de okul öncesi ve ilkokul eğitimi birbirini tamamlayan ve birbirinin devamı niteliğindeki bütünsel kademelerdir. Eğitim sürecinin ilk bölümünü oluşturan okul öncesi eğitimi, Mektebim’de 3, 4 ve 5 yaş gruplarını kapsar. Okul kavramıyla ve yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin okulu, yaşam ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri, sevmeleri öncelikli amaçlar arasında yer alır. Çocuklar, bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri kazanırken, iş birlikçi bir ortama uyum sağlamayı da okul öncesinde öğrenmeye başlar. Bu becerileri ilkokul süresince de pekiştirip tamamlarlar.

OKUL ÖNCESİ EGİTİM NEDEN ÖNEMLİ?

0-6 yaş aralığındaki dönem, çocuğun gelişim hızının en yüksek seviyede olduğu dönemdir. Okul öncesi eğitimi alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının, okul öncesi eğitimi almamış olan çocuklara oranla daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekler ve çocukların var olan potansiyellerini açığa çıkartır.

BÜTÜNSEL EGİTİM YAKLAŞIMI

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Çocuğun bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime
zemin hazırlar.

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. Mektebim’in çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşır. Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği biçimde kurgulanmış olan sistemle çocuklar, yabancı dilde öğrendikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

MEKTEBİM OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL PROGRAMI İÇERİĞİNDEKİ;

• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Ouestion and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• Storytelling
• Acting out
• İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırır.

MEKTEBİM’DE İLKOKUL EĞİTİMİ

Okul yaşantısıyla ilk kez tanışan öğrencilerin, okulu; yaşam, keşfetme ve öğrenme alanı olarak benimsemeleri ve sevmeleri, Mektebim’de öncelikli amaçlar arasında yer alır. İlkokul yılları boyunca işlevsel okur-yazarlığın oluşturulması, bilimsel merak ve bilimsel düşünme biçiminin kazandırılması, öğrenme motivasyonunun sağlanması esas alınır. Program içeriği ve eğitim yöntemiyle, çocuğun gelecekteki akademik gelişiminin ve sosyal hayat becerilerinin temelleri bu dönemde atılır.

İLKOKUL EGİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar onlara hayatları boyunca eşlik eder. Bu nedenle çocuğun içindeki potansiyelin desteklenmesi gerekir. İlkokulda, öğrenciye bilişsel beceriler kazandırmanın yanı sıra, onların toplumda etkili bir birey olmasına zemin sağlayacak beceri ve tutumları geliştirilir. Ana dilini doğru, akıcı ve zengin bir şekilde kullanabilme, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetenekleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşamsal kazanımlar ilkokulda edinilir.

BÜTÜNSEL EGİTİM YAKLAŞIMI

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime
zemin hazırlar.

İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Mektebim’de, yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış haliyle yürütülür. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur. Ders içerikleri belirlenirken, öğrencilerin toplumsal yaşam kuralları ve dünya kültürleri hakkında farkındalıklarının arttırılması amaçlanır.

Çocuklar, İngilizceyi günlük hayatlarıyla özleştirebileceği program uygulamaları sayesinde yabancı dilde öğrendiklerini hafızalarında kolaylıkla tutabilirler.Yabancı dil eğitimi, ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

İLKOKUL YABANCI DİL PROGRAM! İÇERİGİNDE UYGULANAN TEKNİKLER:

• Gösteri (Demonstration)
• Soru-Cevap (Ouestion and Answer)
• Drama ve Rol Yapma (Drama and Role Play),
• Benzetim (Simulation)
• İkili Çalışmalar ve Grup Çalışmaları (Pair Work and Group Work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel Yöntem (Audio-Lingual Method)
• Görsel Yöntem (Audio-Visual Method)
• İşbirlikli Öğrenme Yöntemi (Communicative Language Teaching Method)
• Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total Physical Response)

YABANCI DİL EDİNİMİNİ HIZLANDIRAN VE KALICI HALE GETİREN ETKİNLİKLER:

• Hikaye anlatma (Storytelling)
• Dinleme aktiviteleri (Listening Activities)
• Görsel Okuma (Visual Reading)

MEKTEBİM’DE ORTAOKUL EĞİTİMİ

Mektebim’de eğitim sistemi, 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikler baz alınarak oluşturulmuş, öğrencinin bireysel ihtiyaç ve önceliklerine odaklı bir anlayışa sahiptir. Mektebim öğrencileri akademik birimlerce disiplinler arası yaklaşımla oluşturulan eğitim içeriğiyle, hedeflenen kazanımları edinirken, bir yandan da ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel çalışmalarıyla yer alırlar. 7. sınıftan itibaren TEOG sınavıyla rotalarını çizerler. 8. sınıfta alıştırma ve deneme sınav sorularıyla harmanlanarak hazırlanan hafta içi ve hafta sonu yoğun etüt programı, deneme sınavları ve sömestir – yaz döneminde devam eden TEOG hazırlık programları ile başarılı bir lise yaşantısına hazırlanarak doğru gelecek planlamanın ilk adımını da atmış bulunurlar.

ORTAOKUL EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda ders çeşidiyle karşılaştığı bir süreçtir. Ayrıca yapısı itibariyle ulusal sınav sürecine hazırlık dönemini de kapsar. Çocukluktan çıkılmaya başlanan ve yetişkinliğe geçişin ilk basamağı olan ortaokul süreci boyunca yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumların da kazanılması beklenir.

BÜTÜNSEL EĞİTİM YAKLAŞIMI

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. 4 ana kategoriye ayrılan “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime zemin hazırlar.

MEKTEBİM’DE LİSE EĞİTİMİ

Zorunlu eğitim sürecinin son adımını oluşturan lise eğitimi Mektebim’de, öğrencinin okul yıllarında edindiği bilgiyi ve yaşam kültürünü hayatının her aşamasında kullanabilmesi amacıyla öğrenciye deneyim kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Lise eğitimi, entelektüel birikimin artması, bireyler arası iletişim becerilerinin güçlenmesi, akademik ve bilimsel düşünce yapısının hayatın her alanına yansıması için gerekli çalışmaların yapılmasını gerekli kılar. Bu anlayıştan hareketle öğrenciyi üniversite yaşamına akademik anlamda hazırlamak kadar mental olarak da hazırlamak lise eğitiminin esaslarını oluşturur.

LİSE EĞİTİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. Bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

BÜTÜNSEL EĞİTİM YAKLAŞIMI

Mektebim öğrencileri, okul öncesinden üniversiteye kadar “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı” ile kendilerini keşfeder ve başarılı bir geleceğe adım adım yürürler. Öğrencinin bulunduğu yaş dönemi esas alınarak tasarlanmış “Bütünsel Eğitim Yaklaşımı”, öğrencilerin yetenekleri ve öğrenme şekilleriyle bütünleşerek kalıcı bir eğitime
zemin hazırlar.

MEKTEBİM’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Mektebim’de yabancı dil eğitimi, iletişim ve kültürlerarası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılır. Yabancı dil öğretiminde hedef ve değerlendirmeler, Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür. Dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur ve öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak yabancı dili etkin kullanma alışkanlığını sağlamak da hedefler arasında yer alır.

MEKTEBİM’DE ÇİFT YABANCI DİL: ÇOK DİLLİ ÇOK KÜLTÜRLÜ

NEDEN İSPANYOLCA EĞİTİMİ?

Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşur. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

NEDEN ALMANCA EĞİTİMİ?

Almanca, dünya genelinde 180 milyon kişinin ana dili ve ikinci dilidir. Ayrıca bilimsel makale ve internet dili olarak da dünyadaki en önemli 2. dil konumunda yer alır.

OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocukluk çağları, dil öğrenmenin en aktif ve en kalıcı olduğu dönemdir. Dolayısıyla tüm yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme de o ölçüde hızlı gerçekleşir. Mektebim’in çağın ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulmuş çok dilli ve çok kültürlü eğitim programlarında yabancı dil eğitimi, sistemin omurgası niteliği taşır. Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirebileceği biçimde kurgulanmış olan sistemle çocuklar, yabancı dilde öğrendikleri kavramları hafızalarında kolaylıkla tutabilirler. Yabancı dil eğitimi ana dili Türkçe olan öğretmenler, yabancı öğretmenler, yabancı dil öğretimini yurt dışında eğitim almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilir.

Mektebim Okul Öncesi Yabancı Dil Programı İçeriğindeki;
• Gösteri (Demonstration)
• Soru-cevap (Ouestion and answer)
• Drama ve rol yapma (Drama and role play)
• Benzetim (Simulation)
• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
• Pandomim (Miming)
• Dilsel yöntem (Audiolingual method)
• Görsel yöntem (Audio- visual method)
• Storytelling
• Acting out
• İş birlikli öğrenme yöntemi (Communicative language teaching method) gibi etkinlikler, yabancı dil edinimini hızlandırır.