Yazılar

,

Avrupa Koleji’nin eğitim öğretim sistemi

“Eğitim öğretim felsefemiz Atatürk ilkelerine bağlı, global dünyada etkin yer alabilecek perspektifte, yaratıcı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir” diyen Avrupa Koleji,  kendine özgü eğitim öğretim sistemi ile dikkat çekiyor. Kendini tanımlarken “Avrupa Koleji Okulları’nın amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21.yy’ın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi hedeflemektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön görmekteyiz” ifadesini kullanan Kolej, eğitim öğretim metodunu şöyle anlatıyor:

TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Türkçe Bölümü olarak amacımız okuduğunu anlayan, anladığını sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde anlatabilen, kültürel donanımlı; yurdunu, yurdunun insanlarını ve giderek tüm insanlığı sevebilen sağlıklı bireyler yetiştirmektir.Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin ortaokullarımızdan mezun olana kadar Türkçe dersleri ile iyi bir birikim edinmeleri için eğitim-öğretim sürecinde, planlı ve programlı olarak aşağıda belirttiğimiz etkinliklere yer vermekteyiz:

• Her öğretim yılı bölümümüzce belirlenen farklı bir temayla, “Türkçe Projesi” hazırlanır. Proje, yıl sonunda öğrenciler tarafından sergilenir veya kitap olarak yayımlanır.

• Düş gücümüzü zenginleştiren, algı hızımızı arttıran, kendimizi ifade etme becerimizi geliştiren, farklı durumlar ve olaylar karşısında nasıl davranacağımız konusunda bize yol gösteren okumanın önemini fark ettirmek için ders saatlerimiz içerisinde kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirilir.

• Türk ve dünya edebiyatından her yıl, ikisi çağdaş olmak üzere en az dört eser okutulur, okunan kitaplar “yaratıcı okuma çalışmaları” değerlendirme formuyla bazen de sınavlarla değerlendirilir.

• Söyleşiler aracılığıyla öğrencilerimiz, kitaplarını okutabildiğimiz çağdaş yazarlarla buluşturulur.

• Müfredatı destekleyecek biçimde İstanbul’daki edebiyat müzelerine, kütüphanelere, kitap fuarlarına ve basın-yayın kuruluşlarına geziler yapılır.

• Okul kütüphanemizde önemli edebiyat dergileri ve yeni yayınlar bulundurulur; bir program kapsamında, tüm sınıflarla, kütüphanede de ders yapılması sağlanır.

• Dil bilinci oluşturmak amacıyla, dildeki yanlış kullanımları saptayan projeler hazırlanır.

• Önemli gün ve haftalar çerçevesinde özgün oyunlar ve oratoryolar hazırlanır.

• Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına dayalı becerilerini geliştirmek için şiir dinletileri, münazaralar, öykü anlatı çalışmaları, drama çalışmaları, görsel eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetler yapılır.

• Öğrencilerimize dersin konusuna uygun olarak Türk ve dünya edebiyatına ait şiir CD’leri dinlettirilir; otobiyografik filmler, edebiyat uyarlamaları ve belgeseller izlettirilir.

• Öğrencilerimiz, ortaokullarımızda TEOG sınavlarına da hazırlanır. Bu sebeple programımız dahilinde derslerimizde sınavlara yönelik çalışmalara yer verilir. Ayrıca gerekli görülen öğrencilerle etüt çalışmaları yapılır.

MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda özellikle küçük yaştaki öğrencilerimizde matematik kaygısı oluşturmamak ve ileride çocuğun matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamak amacıyla, materyal ve teknoloji ile desteklenmiş, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bir matematik eğitimi sürdürülmektedir. Bu çalışmalardaki her detay program geliştirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Günümüzde bilgiye ulaşma yollarını bilmek de artık yeterli değil, günümüz insanı neyi ne kadar bilmesi gerektiğini ayırt edebilmeli, kendisini, öğrenme stilini tanımalı ve buna göre amaçlarına yönelmelidir. Matematik, bilginin kendisinden çok ona ulaşmak için geçirilen süreçle ilgilidir. İşte bu gerçeğe dayanarak öğrencilerimizin geçirecekleri bu önemli süreci kendileri için en faydalı hale getirilmesi Matematik Bölümü çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar;

• Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi motive etme şeklinin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.

• Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde, hedeflere uygun olarak kullanılır.

• Matematik bilgilerinin somut materyallerle öğretilmesi, öğrencilerin merak ve keşfetme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla okulumuzda bulunan bir adet matematik laboratuvarı etkin olarak kullanılır.

• Öğrencilerimizi soru sormaya teşvik ederek eleştirel bakış kazandırırken yeniyi benimsemelerini sağlatmak için ödev konularında araştırma ön plana çıkarılır.

• Yaşamın içinden seçilen problemlerle matematiğin günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu inancı geliştirilir. Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla Öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları yaratılır.

• Öğrencilerimizi bir üst öğrenim düzeyine donanımlı olarak göndermek, misyonlarımız arasındadır. Matematik donanımı açısından iyi olduklarının bir göstergesi de öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olduklarını görmelerinden geçmektedir. Bu anlamda sürekli takip edilen öğrenciler bireysel farklılıklarına göre bireysel olarak desteklenir.

• Öğrenilen bilgilerinin değerlendirilmesi olan sınavların öğrenciler tarafından araç olarak görülmesi sağlatılarak amacın öğrenmek olduğu vurgulanır. Verilen ödevler düzenli olarak takip edilerek öğrencilerin eksikliklerini görmeleri sağlanarak, bu eksiklikleri gidermek için etütler ve bireysel çalışmalar yapılır.

• Matematiğe ilgi proje çalışmaları yapmak isteyen öğrencilerimizle projeler üretilir ve bu çalışmaları farklı ortamlarda sunma fırsatlarından yararlanılarak öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel güven duygularının gelişimi hedeflenir.

• Öğrencilerimiz matematik öğrenim süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş bir matematik eğitimi almaktadırlar .

• 8. Sınıfların gireceği TEOG için özel bir çalışma planı hazırlanmıştır. Bu plana göre her 8.sınıf konusu daha önceki yıllardaki uzantıları hatırlatılarak işlenir ve bu sayede konu bütünlüğü sağlanarak bilginin kalıcılığı sağlanmaya çalışılır.

• Her dönemde üç tane, toplamda sekiz tane konu tarama testi uygulanır ve sonuçları analiz edilerek hem velilere hem de matematik öğretmenlerine iletilir. Bu sayede konu tamamlama çalışmaları planlanır.

• Öğrencilerimiz ders materyali olarak yardımcı kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’nın ders ve çalışma kitaplarının yanında bölümümüz tarafından oluşturulan ve defter- kitap özelliği taşıyan Matematik Fasiküllerini kullanırlar.

FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Bilim, insanoğlunun içinde yaşadığı Dünya’ yı, hatta evreni anlamak için bilgi toplama ve topladığı bilgilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmanın sistematik yoludur. Fen Bilimleri dersi ise insanoğlunun bu yolculuğuna okul sıralarından açılan bir penceresidir. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası çok küçük yaşlarda soru sorarak başlar, işte bu nedenle Avrupa Koleji öğrencileri, Fen Bilimleri dersi ile atomdan evrene uzanan doğayı anlama serüvenine anaokulunda başlar.
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır.
Fen Bilimleri Bölümü olarak hedefimiz; yaparak ve yaşayarak öğrenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünen, bilimsel gelişmeleri takip eden, doğaya duyarlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla anaokulundan başlayan Fen Bilimleri dersi disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerimizin yaşamında önemli bir yer tutar. Okulumuzda tam öğrenme modelini uygulanırken öğrencilerimizin kavram yanılgılarını tespit etmek, öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlenmektedir.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızın Fen Bilimleri dersleri kısmi olarak laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deneyleri yapılmakta ve öğrencilerimizin bu konuları ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yapılarak öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.

Dersimizde teknolojik imkânlar kullanılarak farklı birçok etkinlik ile öğrencilerimizin ders içerisinde aktif olmaları ve derse karşı olumlu tutum ve tavır geliştirmeleri hedeflenir.

Kulüp çalışmaları ile fen bilimlerine ilgisi olan öğrencilerimizin farklı bir ortamda kendilerini ifade etmeleri ve farklı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmelerine çalışılmaktadır.

Geziler; bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, bizzat yerinde incelemek, yaşayarak öğrenmek açısından Fen Bilimleri dersinin çok önemli bir ayağıdır. Bu amaçla her seviyede konuları ile ilişkili olarak fayda sağlayacağını düşündüğümüz geziler düzenlenir.

Seminer ve söyleşilerle öğrencilerimiz alanında uzman kişilerden doğrudan bilgi edinir.

Proje yarışmaları ile öğrencilerimizin araştırma, problem çözme, sentez yapabilme, sorumluluk alma, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci gibi konularda kişisel gelişimleri desteklenir. Bu kapsamda katıldığımız ve yürüttüğümüz; bazı proje yarışmaları ve projeler aşağıdaki gibidir.

• Eko Okullar

• SEMEP

• Bu Benim Eserim

• TURMEPA

• TUBITAK

Güncel bilimsel yayınların takibi bölümüz tarafından desteklenir. 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz “Bilim Çocuk”; 7. Sınıf öğrencilerimiz ‘’Bilim Teknik-Popular Science’’dergilerine üye olur ve haftada bir saat bilim okuma saati yapılır. Bilim okuma saatinde öğrencilerimiz güncel bilimsel konular, buluşlar hakkında konuşma ve bilgi paylaşma ve bilgi edinme fırsatı yakalar.

Ödevlerimizle dersi pekiştirme ve değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin araştırma yapma, sunum becerileri, kendini ifade etme ve yaratıcılıkları desteklenir.

Öğrencilerimizin bir üst öğrenim düzeyine donanımlı bir şekilde geçmeleri ve merkezi sınavlarda başarılı olmaları okul misyonlarımız arasındadır. Bu nedenle müfredatın özümsenmesi temel hedeflerimiz arasındadır ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak plan ve programlama yapılır.

Hedeflediğimiz kazanımların ölçme ve değerlendirmesi dönemde üç tane olmak üzere konu tarama sınavları ve seviyesine göre artan sayıda genel değerlendirme sınavları ile yapılır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir ve bireysel ve grup çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları K12 sistemi kullanılarak velilerimiz ile paylaşılır.

SOSYAL BİLGİLER

Okulumuzda Sosyal Bilgiler Bölümü olarak nihai amacımız; soran, sorgulayan, neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görüp değerlendirebilen, derste öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ileri görüşlü, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersinin bir yaşam dersi olmasından hareketle, öğrencilerimize bu dersin sınav için çalışılan bir ders değil; her zaman ve her yerde yaşanıp yararlanılan gerçeklerden oluştuğunu fark ettirmeye çalışmaktayız. Onların dersimizde edindikleri bilgileri yaşamlarına adapte etmeleri gayesini taşımaktayız.

Derslerimizde milli kültürümüze özgü değerlerle birlikte evrensel değerleri de verme amacı taşırız. Toplumsal ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörüyü öğretmekle birlikte, insanlara değer vermeyi, sınıf içinde, okul içinde ve dünya içinde önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasını öğretmeye büyük önem vermekteyiz.

Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşabilmek açısından gerçekleştirdiği uygulamalar şunlardır:

. Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirecek araştırma projeleri

. Öğrencilerimizin farklı kaynak kullanımını sağlamaya yönelik ödevler (çevre olanakları, kaynak kişiler)

. Derslerde, yerel ve küresel hedeflere uygun kaynakların kullanımı (tarih atlasları, coğrafya atlasları, belgeseller, arşiv kayıtları vs.)

. Sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler, sergiler (tarihi kalıntılar, şehir gezileri, insanlarla röportajlar, anketler vs.)

. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama, bilgisayar destekli öğretim gibi grupla öğretim tekniklerinin yanı sıra; bireyselleştirilmiş öğretim ile Tam Öğrenme modeli her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretim yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) sağlayarak okulda her öğrencinin öğrenebileceğini hedeflemekteyiz.

ALMANCA
Avrupa Kolejinde anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar Almanca birinci yabancı dil olarak öğretilir.

Almanca dersleri okulumuzda uygulanan PYP (Primary Years Programming) ile diğer derslerle eşgüdümlü planlarla işlenir. PYP ile üretilen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir.

Almanca öğretimi, Avrupa ortak dil kriterleri (Europäischer Referenzrahmen) çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dil öğretiminde önemli olan dört becerilerini -dinleme, konuşma, okuma ve yazma geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz, dil düzeylerini Alman Kültür Merkezinin uyguladığı ve uluslararası geçerliliği olan Fit 1, Fit 2 ve ZDj sınavlarıyla belgelerler.

7. ve 8. Sınıfta öğrencilere diğer derslerde olduğu gibi Almanca dersinde de yoğun bir TEOG çalışma programı uygulanır. Öğrenciler kendi öğretmenleri ile bu önemli sınava hazırlanmaktadırlar.

Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerimize, Ağustos ayı boyunca üç haftalık bir Almanca eğitimi veriyoruz. Okullar başladıktan sonra ara sınıflara gelen öğrencilerimize bireysel etütler ile gerekli görüldüğü taktirde pekiştirmelerimiz devam etmektedir.

Ana sınıflarında yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır. Öğrenciler eğlenerek ve keyif alarak Almancayı öğrenirler.

1., 2., 3. ve 4. haftada ortalama 11 ders saati Almanca eğitimi verilir.

Dersler Alman ve Almanya doğup yetişmiş olanTürk öğretmenleri tarafından ayrı ayrı işlenir.

Öğrencilere Almancayı “yaşatarak” öğretmek bizim asıl amacımız. Öğrenci değişim programları, Almanya’ya gerçekleştirilen eğitim gezileri ve Goethe Enstitüsünün iş birliği ile yapılan Fit Sınavları (Fit1/2 ZdJ), tiyatro vs. ile amacımızı gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Almanca programımızda öğrencilerin Almanca konuşulan ülkelerin kültürünü öğrenmeleri için birçok etkinlik ve proje yer almaktadır. Bu proje ve etkinlikler ile kendisininkinden farklı bir kültürü öğrenmek, anlamak, çözümlemek öğrenciye bilgi ve düşünce zenginliği kazandırarak onun dünyaya bakış ufkunu genişletir. Okulumuzda kutlanan Laternenfest, Fasching gibi Alman kültürünün önemli bayramları öğrencilerimizin dili kullanırken etkin ve üretken olmalarına olanak sağlıyor.

İNGİLİZCE
İngilizce dil eğitiminde eğitiminde de Kent State Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile ortaklaşa hazırlanan akademik program uygulanmaktadır.

Dili öğrenmenin en iyi yolu onu kullanmaktır. Bu nedenle dilbilgisine verilen önemin yanı sıra derslere giren Amerikalı ve İngiliz öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin dili yaşayarak öğrenecekleri bir ortam sağlanır.

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili konuşarak öğrenme olanağı bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Programın içeriğindeki etkinlikler, aynı gurubun dersine giren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından belirlenir. Etkinliklerde yapılandırılan ve yaşam dili öğretmeyi hedef alan bu program, sorgulama temasından oluşur. Öğrencinin kişisel kapasitesini en verimli şekilde kullanmaya yönelten bu tema, bilgi ve becerilerini, “öğrenen ve uygulayan” güdüsüyle geliştirmelerine rehberlik eder.

Sene içerisinde Kent State Üniversitesi’nden düzenli olarak gelen öğretim üyeleri ile sınıflarda yeni metotların uygulandığı yoğun İngilizce dersleri yapılır. Bu uygulama ile okulumuzdaki öğretmenler yeni teknik ve uygulamaları görme şansı yakalarken Amerika’dan gelen öğretim üyeleri de bizim uygulamalarımızı görüp analiz etme fırsatını bulurlar. Bu ortak çalışmadan her iki taraf da faydalanır. Öğrenciler de bu süreçte karşılaştıkları farklı öğretmenlerle iletişim kurmaya çalışırlarken dil becerilerini geliştirir ve yeni çalışmalar yapmanın zevkini yaşarlar.

Okulumuz, her sene Kent State Üniversitesi’nden gelen yeni mezun olmuş bir öğrenciye stajını tamamlaması için ev sahipliği yapmaktadır. Gelen öğretmenlerimiz eğitimlerini sadece dil öğretimi üzerine almış öğretmenler olmayıp aynı zamanda diğer branşlarda eğitim almış öğretmenlerdir. Bu da İngilizce’yi sadece öğrenilecek bir dil olmaktan çıkarıp farklı konular üzerinde konuşup öğrenmeyi sağlayan bir “araç” haline getirir. Böylece öğrenciler farklı bir konu öğrenmek için İngilizce’yi kullanma şansı yakalarlar. Bu da İngilizce’nin kullanılarak öğrenilip pekiştirilmesinin en güzel yollarından biridir.

Öğrencilerimizin İngilizce dil öğrenim düzeyleri her yıl yapılan Kent State Üniversitesi EFL Exam ile değerlendirilir.

AVRUPA KOLEJİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: mail@avrupakoleji.com.tr
Telefon: 0212 547 80 10
Adres
Avrupa Koleji
Prof. Muammer Aksoy Caddesi,
Zeytinburnu
İSTANBUL